Nyheter

Balders delårsrapport januari-juni 2022

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 883 Mkr (2 249), vilket motsvarar en ökning per aktie med 28 % till 2,58 kr (2,01). Långsiktigt substansvärde uppgick till 91,97 kr per aktie (69,69). Hyresintäkterna uppgick till 5 057 Mkr (4 249). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 717 Mkr (4 877) motsvarande 7,79 kr per aktie (4,36)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 3 167 Mkr (2 538). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 28 % och uppgick till 2 883 Mkr (2 249), vilket motsvarar en ökning per aktie med 28 % till 2,58 kr (2,01). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 903 Mkr (570).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 500 Mkr (5 514). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 717 Mkr (4 877), motsvarande 7,79 kr per aktie (4,36). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 5 587 Mkr (3 075), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 36 Mkr (116), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 24 Mkr (37), värdeförändringar avseende räntederivat med 1 200 Mkr (327) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 980 Mkr (1 070).