Nyheter

Projektet Centralstaden samlar alla aktörer i digital BIM-miljö

I arbetet med blivande Centralstaden i Stockholm används BIM för att alla involverade aktörer ska kunna arbeta utifrån gemensam transparent strukturerad information och digitala modeller av projektets styrande förutsättningar.

Centralstaden är fastighetsbolaget Jernhusens största stadsutvecklingsprojekt någonsin och omfattar överdäckning av spårområdet och utbyggnad av Stockholms Centralstation för att möjliggöra en fördubblad passagerarkapacitet. Projektet utförs i samarbete med Stockholms stad och Trafikverket. Målet är att skapa en ny plats med bättre förbindelser mellan de olika kollektivtrafikslagen som är mer tillgänglig, trygg och attraktiv.

Mängder av människor i olika roller från olika aktörer kommer att vara engagerade i projektet, kommer att gå in i och ut ur det vid olika tidpunkter och alla måste ha samma underlag, information och bild av vad man tillsammans ska åstadkomma.

Anna Bergström är arkitekt och projektutvecklare vid Jernhusen och ser BIM som en möjliggörare för att alla som är involverade i ett stort och komplext byggprojekt ska ha tillgång till samma information.

Verktyg för involvering

BIM står för Building Information Model och handlar om strukturerad informationshantering, skapandet av digitala modeller av verkligheten och framtida utveckling för att samla och organisera information för en byggnads hela livscykel. För Centralstaden ska BIM finnas med från tidigt skede, via projektering, byggskede till framtida förvaltning,

– Centralstaden kommer att leva länge, som process och färdigt resultat med många aktörer involverade. BIM är ett av flera verktyg för ökad involvering, samordning, kvalitet och genomförbarhet.

Anna Bergström är tydlig med att någon måste ta ledartröjan, sitta i förarsätet i ett så här omfattande informations- och kommunikationsarbete och att Jernhusen som byggherre gärna gör det.

– Vi kan inte lyckas om vi inte har så många som möjligt med oss, inte minst Trafikverket. Som byggherre som ska äga och förvalta detta har vi ett ansvar för att leda projektet på ett sätt så att alla aktörer har samma och rätt information. Vi vill också kunna visualisera vad det är vi vill åstadkomma, inte minst för att allmänhet, politiker i Stockholm, projektörer och entreprenörer framöver ska få samma bild av målet.

Krav och möjligheter

– Vi ska vara både kravställare och möjliggörare för att alla ska kunna vara med. Vi riggar ett ramverk och en spelplan för ingående aktörer med ett gränssnitt där berörda parter kan haka i det digitala arbetssättet.

– Det gäller att alla som är involverade i projektet har en så gemensam kunskapsbas och horisont som möjligt, att informationsöverföringen är kontinuerlig och obruten.

– Att kunna arbeta i gemensamma digitala processer för att undvika och undanröja onödiga hinder och problem är oerhört värdefullt. Men tekniken ändrar inte faktum att man alltid måste grunda arbetet på en bra projektkultur.