Nyheter

Årsbokslut i en BRF – vad krävs?

Debet och kredit, intäkter och utgifter, tillgångar och skulder, resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse och bokslut – dessa ord får de flesta att bli förvirrade och helt enkelt stänga av logiken och sätter punkt där.

Dock är det faktiskt bra att känna till åtminstone några av dessa uttryck och även att veta skillnaden på dem. Alla som har en bostadsrätt har förhoppningsvis varit på en årsstämma där året som gått gås igenom med medlemmarna, godkänns och styrelsen beslutas inneha ansvarsfrihet. Mycket av den  löpande bokföringen  görs av styrelsen – men ofta krävs en auktoriserad revisor för att göra själva årsbokslutet och förvaltningsberättelsen.

Årsredovisning för BRF – från början till slut

För alla bostadsrättsföreningar ska det upprättas en årsredovisning och det finns krav på vad som ska ingå, vem som ska skriva på, vart den ska skickas med mera. Det kan kännas som om det är mycket att lära sig men vi ska försöka bena ut lite av frågorna genom att gå igenom begreppen. I Sverige så styrs det löpande arbetet som kallas bokföring av bokföringslagen – och själva årsredovisningen, som är mer omfattande, lyder under årsredovisningslagen.

En årsredovisning ska upprättas av samtliga bostadsrättsföreningar och ska undertecknas av alla som är medlemmar i styrelsen den dagen den signeras och detta även av eventuella arbetstagarrepresentanter – olika deltagare i styrelsen som kan tillföra expertis på ett visst område. Årsredovisningen ska sedan skickas till Bolagsverket Årsredovisningar självmant och i värsta fall efter uppmaning av Bolagsverket.

Likvidation eller vite

En föreningsstämma måste hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut och på denna godkänns årets redovisning. När den blivit godkänd av stämman ska den skickas in till Bolagsverket senast en månad efter att stämman godkänt årsredovisningen. Om detta inte sker kan Bolagsverket besluta om vite eller likvidation. Om en bostadsrättsförening missar att skicka in årsredovisningen kan medlemmarna i styrelsen åläggas att betala vite för att skicka in handlingarna.

Om en större bostadsrättsförening försummat att självmant skicka in sin årsredovisning kan Bolagsverket besluta om likvidation av föreningen. Då omvandlas alla tillgångar till pengar, alla skulder betalas av och resterande fördelas sedan enligt de stadgar som bostadsrättsföreningen lyder under.

Årsredovisningens delar

De handlingar som ska skickas in är en årsredovisning som består av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och noter. Även ett fastställelseintyg, som är ett underskrivet papper av en styrelseledamot att resultat- och balansräkningen fastställts på en stämma,  upprättas. Förutom detta ska en revisionsberättelse skickas in. En revisionsberättelse är en granskning av föreningens årsredovisning, styrelsens förvaltning och årets bokföring – och är gjord av föreningens revisor.

Här är det viktigt att ha en revisor som har erfarenhet av detta och de flesta bostadsrättsföreningar väljer att leja in en auktoriserad revisor till detta för att säkerställa att allt går rätt till och inga misstag sker. För större föreningar krävs även en kassaflödesanalys och om föreningen är ett moderbolag krävs också att en koncernredovisning och en koncernrevisionsberättelse skickas in.

Får vem som helst vara revisor i en bostadsrättsförening?

Det finns egentligen inga lagfästa krav på vem som får vara revisor i en BRF – så rent krasst behöver inte föreningens revisor vara auktoriserad, men det finns ändå några grundläggande krav på vad en revisor bör kunna och ha erfarenheter av. Han eller hon måste ha kunskap om hur ekonomin i en förening fungerar och ha en grundläggande kunskap om redovisning. En revisor ska vara myndig och även förstå vad som gäller rent redovisningsmässigt men också vad lagen säger för en BRF i den storlek som han/hon företräder. Den som vill företräda en förening som revisor får heller inte ha en förvaltare ha näringsförbud eller ha gått i konkurs.

Det är även viktigt att se till så revisorn inte är gift med, är sambo med eller är släkt med antingen en medlem eller suppleant i styrelsen – detta naturligtvis för att det inte ska förekomma någon som helst misstanke om jäv. Om en revisor upptäcker något förhållande, personligt eller professionellt bör man genast meddela styrelsen om detta och avlägsna sig från uppdraget. För stora företag eller om det står så i föreningens stadgar krävs en auktoriserad revisor och då kan Bolagsverket utse en sådan. Detta gäller även ifall en styrelse inte på egen hand kan utse en revisor av olika skäl.

Revisorns uppgift

En revisor ska alltså granska styrelsen arbete under året och se till så att de följer de lagar och stadgar de lyder under. Även om styrelsen ska få ansvarsfrihet för årets alla händelser ligger på revisorn. Detta görs genom revisionsberättelsen efter en noggrann granskning av alla händelser under året. Om revisorn funnit felaktigheter som styrelsen gjort ska han/hon markera detta genom att lämna in en oren revisionsberättelse vilket innebär att styrelsen inte får ansvarsfrihet. Vid mindre snedsteg kan revisorn istället kritisera detta genom en skrivelse till styrelsen om vad som anses vara fel – en så kallad revisionspromemoria. Denna är till för styrelsen allena och medlemmarna i bostadsrättsföreningen har inte rätt att läsa denna.

En revisor i en BRF har tystnadsplikt. Den gäller under tiden som personen är revisor, men också efter uppdragets slut – och även detta pekar på fördelarna att leja in en auktoriserad revisor för att vara på säkra sidan.