Nyheter

Howwe Tecnologies: Förbättrad bolagsstyrning är en förutsättning för att lyckas med en hållbar upprustning av miljonprogrammen

NCC har kartlagt upprustningsbehoven runt om i landet och nyligen presenterat dem i en rapport som visar att drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning. Det åtgärdspaketsom föreslås saknar en viktig förutsättning, långsiktigt hållbar bolagsstyrning för att säkerställa en positiv ekonomisk utveckling.

Redan 2017 pekade Allmännyttan i sitt idéprogrampå fastighetsbolagens behov av att ha en tillräckligt god och långsiktigt finansiellt balanserad ekonomi för att klara de påfrestningar som både nyproduktion och renoveringar kommer att medföra. För att lyckas krävs en medarbetardriven rörelseresultatsförbättring.

– NCCs rapport är den senaste i raden av rapporter som visar på det skriande behovet av investeringar i Sveriges miljonprogram. Ett avgörande steg i riktningen mot en hållbar upprustning, utan att dramatiskt behöva höja hyrorna för hyresgästerna, är att bolagen säkerställer att de har en effektiv styrning i det dagliga arbetet och därmed en positiv ekonomisk utveckling. För att uppnå det, krävs det att de nyttjar den samlade kompetensen i personalen för att generera ett högre finansiellt resultat, säger Arvid Cullborg, Vice President på mjukvarubolaget Howwe Technologies, som redan stöttar flera av Sveriges fastighetsbolag och allmännyttiga bolag med ett effektivare arbetssätt och ökade finansiella resultat.

Rapporten pekar bland annat på behovet av industrialiserad upprustning, den positiva effekten av hållbarhet och samverkan i upphandlingar samt vikten av långsiktigt kapital.

För 140 000 lägenheter är behovet akut. Bostäderna, som huserar var fjärde invånare i Sverige, har haft en omfattande eftersläpning av upprustning och underhåll.Att de finansiella incitamenten är stora råder det ingen tvekan om. Enligt en rapport av Sveriges Allmännytta från 2017, framtagen av, uppskattas upprustningsskulden till cirka 165 miljarder kronor. Men kostnaderna kan vara högre än så. Givet att samma grad av upprustningsbehov finns i hela miljonprogrammets bestånd, motsvarar det en kostnad på omkring 500 miljarder kronor.

Enligt NCC kan kostnaderna bli mångdubbelt högre om inte åtgärder vidtas. NCC, tillsammans med Sveriges Allmännytta pekar på tio åtgärder för att öka takten i upprustningen av miljonprogrammet på ett sätt som är ekonomiskt hållbart både för fastighetsägare och de boende.

– Den svenska fastighetsbranschen står inför stora utmaningar och åtgärdslistan är ett bra steg på vägen, men den saknar en väsentlig del, hållbar ekonomisk styrning av fastighetsbolagen. Vi har lång erfarenhet av att stödja fastighetsbolag och koppla deras affärsplaner till aktiviteter i den dagliga verksamheten som gör det möjligt att effektivt nyttja organisations fulla potential och skapa en långsiktig ekonomisk förbättring och ökad kundnöjdhet, fortsätter Arvid Cullborg.

Många av fastighetsbolagen har utmaningar med att koppla långsiktiga strategiska mål till handfasta handlingsplaner och ett skapa ett gemensamt arbetssätt för ledare för att säkerställa att hela organisationen drar åt samma håll.

– Fastighetsbolagen lever i beståndet, inte på kontoret. Ett digitalt verktyg som Howwe säkerställer att alla vet hur de ligger till i förhållande till målet. Att hela personalstyrkan vet vad som behöver göras den här veckan gör en svår uppgift mycket enklare, säger Arvid Cullborg.

En effektiv verksamhet skapar förutsättningarna för att kunna leverera hållbara bostäder till alla och bibehålla en långsiktigt hållbar ekonomi i bolagen så att branschen kan fortsätta erbjuda det viktigaste för så många som möjligt – tak över huvudet.