Nyheter

Pilotprojekt: Kristianstadsbyggen låter barn utforma lekplatser

AB Kristianstadsbyggen (ABK) har startat ett pilotprojekt kring ökade möjligheter för barn att påverka utformning av bolagets lekplatser och utemiljö. I bostadsområdet Sommarlust med 700 lägenheter har alla barn bjudits in till en digital barnanpassad enkät för att tycka till om de två nya lekplatser som ABK planerar att bygga på området.

Barnen får – själva eller ihop med vuxen – med hjälp av smileys betygsätta en stor mängd olika typer av lekredskap – och välja vad de anser är viktigast och roligast på en lekplats.

– På så sätt hoppas vi få vi reda på vad barnen själva tycker inför att vi ska ta fram utformning, säger Carolina Aouseus, utemiljösamordnare på ABK. Vi har också tagit med frågor kopplat till behov hos barn med funktionsvariationer.

Satsningen är framtagen genom ett internt samarbete mellan förvaltningens utemiljösamordnare, kommunikationsavdelning och bolagets barnrättsstrateger.

– Om detta faller väl ut är tanken att med några års mellanrum göra en motsvarande enkät till alla hyresgäster, där vi samlar in ännu mer data över vilka typer av redskap barn föredrar, säger Hanna Einarsson, barnrättsstrateg på ABK. På så sätt kan vi få med barnens perspektiv vid anläggning av lekplatser, även om det inte skulle vara möjligt att samla in synpunkter från barn i varje enskilt fall.

ABK har idag cirka 100 lekplatser vid fastigheterna runt om i Kristianstads kommun. 

Digitala utskick till de boende om enkäten har skickats fredagen den 26 november. Fysiska utskick (till boende som inte har möjlighet att ta emot digitalt) kommer att landa i brevlådorna i början av vecka 48. Enkäten kommer att vara möjlig att svara på till och med 19 december, och en sammanställning av enkäten kommer att återkopplas till de boende på området.