Nyheter

Mervärdet för fastighetsbolag i miljöcertifiering

I dagsläget fokuserar många fastighetsägare på att certifiera sina bestånd. Men vad är en certifiering värd utöver att fungera som ett kvitto på en hållbar fastighet – hur kan en certifiering påverka hyresnivåerna?

I BREEM, Miljöbyggnad och LEED är syftet att vägleda och göra det möjligt för fastighetsägare att säkerställa att deras byggnader är hållbara. De är system som tillämpas för att bedöma hållbarhetsprestanda och poängsätter idag byggnader runt om i världen utifrån olika aspekter kring hur hållbarhet inventeras, utvärderas och utvecklas. Certifieringen är något som görs i såväl befintliga bestånd som inom nyproduktion. För nyproducerade fastigheter har certifiering på senare tid och för många fastighetsägare även blivit något av en hygienfaktor.

Hyrespremie på miljöcertifierade byggnader

Ingen kan motsätta sig den stora nyttan som finns i att sätta fokus på hållbarhet och miljöcertifierade fastigheter. Det blir en viktig vinst för klimatet, samtidigt som det i många fall ger en positiv effekt på bolagens ekonomiska resultat i form av ökat fastighetsvärde, lägre energikostnader och förbättrad attraktionskraft.

I en nyligen publicerad rapport från KTH lyfts en tidigare outforskad uppsida med miljöcertifieringar fram – nämligen att det kan leda till en tydlig hyrespremie. Med andra ord en direkt ökad intäkt för fastighetsägaren, som i sin tur ger uppsida på bl.a. driftnetto och fastighetsvärdering.

I rapporten har kontorsbyggnader i Sveriges fyra största städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala varit i fokus. Ingången har varit att undersöka huruvida hyresnivån för miljöcertifierade fastigheter på de här orterna är annorlunda än för fastigheter som inte är certifierade, samt ifall det skiljer något mellan de olika typerna av certifiering.

Resultatet visar på att det finns en tydlig hyrespremie, samt att det skiljer mellan olika certifieringar. Generellt påvisas en premie om 4,9 till 5,4 procent för hyreskontrakt i miljöcertifierade byggnader jämfört med kontrakt i närliggande hus som inte har någon certifiering. Analysen pekar vidare på att BREEM ger högst premie, följt av LEED och slutligen Miljöbyggnad.

Det här blir en viktig insikt för fastighetsbolagen i deras ihärdiga arbete med att miljöcertifiera sitt bestånd. Utan den kan det var svårt att motivera och skapa ytterligare incitament för att allokera resurser och jobba hårt med frågan.

Bland svenska fastighetsbolag finns det generellt sett en hög ambition gällande hållbarhet. Ett bolag som verkligen profilerat sig med sitt fokus på ESG-frågor är Castellum, vilka nyligen fick betyget Utmärkt i Danske Banks granskning av hållbarhetsrapportering bland stora fastighetsbolag.

Castellum visar även hur viktigt det är att mäta och rapportera sin påverkan på miljön samt att det går helt i linje med miljöcertifieringens grundfilosofi. De har satt målet att alla nya och stora ombyggnationer ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Sett över hela bolagets bestånd är ca 44% av lokalytan certifierad.

Med detta är Castellum det, svenska börsnoterade, fastighetsbolag med flest certifierade byggnader.