Nyheter

Fastighetsägare har byggt skydd mot översvämningar vid älven i Göteborg

Ytterbygg har tillsammans med grannar i Backa klimatsäkrat 15 verksamhetsfastigheter genom att bygga en invallning som skyddar mot översvämning vid höga vattennivåer i älven. Samtidigt förstärks leran i marken med kalkcementpelare för att förhindra ras. Projektet är det första i sitt slag som står klart, och som dessutom genomförts i samarbete mellan flera privata fastighetsägare.

Redan vid stormen Gudrun 2005 gick vattnet från Göta älv ända upp till industribyggnaderna längst ner i området. Detta blev en väckarklocka för fastighetsägarna i området eftersom vattenstånden i framtiden riskerar att bli ännu högre.

Området ligger i Göta älvdalen, utpekat som ett av Sveriges mest skred känsliga områden, där det historiskt har varit flera allvarliga skred, som tex Surte raset och Tuve raset. Till följd av klimatförändringar kommer rasen framöver bli allt mer frekventa, då ökat flöde i älven skapar mer erosion.

– Det är för att undvika översvämningar och skred i framtiden vi har gjort åtgärderna. Det är alltid bättre att förebygga problem, säger Ytterbyggs VD Mats Berntsson, som varit drivande i arbetet.

Hela projektet, med både förstärkning och invallning, har utförts i samarbete mellan de olika fastighetsägarna på Backa Bergögata. Total kostnad för projektet är 13 miljoner kronor, varav förstärkningen har bekostats delvis med statliga medel med ett bidrag på 6 miljoner kronor.

Det tog två år för fastighetsägarna att enas om vad som skulle göras och hur det skulle betalas. Sen tog det sex år att få till alla tillstånd, och två år att bygga. ”-Den långa tiden för myndighetsbesluten är något som behöver ses över och förkortas väsentligt” säger Mats Berntsson.

Skredrisksäkring och skydd mot översvämningar kommer i framtiden att behövas på många platser längs med hela Göta Älvdalen. Statens geotekniska institut har tillsatt pengar och bildat Götaälvdalsdelegationen som har i uppdrag att stödja projekt som minskar risken för skred. Det projekt som nu invigts är det första projekt som fått bidrag från SGI och utförts i samarbete mellan fastighetsägare, SGI och Göteborgs stad.

– Det är glädjande att vi nu ser konkreta åtgärder för att säkra upp att vattenförsörjning, bebyggelse, miljö och infrastruktur längs med Göta älv inte påverkas av ras och skred. Det här är ett positivt exempel på samverkan där flera aktörer gått samman för gemensam samhällsnytta och anpassning till ett förändrat klimat, säger Johan Anderberg, Generaldirektör, SGI

Fakta:

Extremt höga vattennivåer uppkommer några timmar per år när det är lågtryck över havet så havsnivån stiger och trycker in i älven, samtidigt som vattnet från Vänern fyller på älven även från andra hållet.

Invallningen utmed älvkanten är drygt 300 meter lång och gjord av plastspånt som klätts in med trä. Den skyddar 15 fastigheter där 140 företag har sin verksamhet

Vid höga vattennivåer kan dagvattenledningarna i området stängas och pumpar startar automatiskt och pumpar ut regnvatten som kommer på insidan invallningen.

Skred kan uppstå när älvens vattennivå sjunker snabbt och vattentrycket i marken är högt, eller för att det är kvicklera. Först uppstår ett mindre skred, som följs av flera.

4000 kalkcement pelare är installerade i rader tvärs älvkanten till tolv meters djup. De stabiliserar leran och förhindrar skred.