Nyheter

Sveriges Allmännytta: ”Hyreskommissionens förslag löser inte problemen med läge och kvalitet när hyran sätts”

Den statliga kommission som sett över hyressättningen överlämnade idag betänkandet Läge och kvalitet i hyressättningen till regeringen.

− Kommissionens slutsatser att läge och kvalitet generellt sett inte slår igenom i tillräcklig utsträckning stämmer. De åtgärder som föreslås kommer dock inte lösa problemet, utan riskerar i stället att skapa nya, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Hyreskommissionens slutsats är att hyresstrukturerna på många orter inte tillräckligt avspeglar boendekonsumenternas värderingar, framför allt vad gäller det geografiska lägets påverkan på hyresnivåerna. Likaså skiljer sig betalningsviljan för olika kvaliteter åt beroende på hushållets inkomstnivå, bostadsmarknaden på orten, nuvarande boendeform, geografi, ålder, kön och mellan individer.

Kommissionen har haft i uppdrag att lämna förslag som ger parterna verktyg och incitament att anpassa hyressättningen så att hyresgästernas värderingar av läge och kvalitet får ett större genomslag i hyran.

– Tyvärr har kommissionen inte presenterat några nya verktyg och det är inte heller troligt att de föreslagna lagändringarna skulle påverka de lokala parterna på önskat sätt. ”Exemplets makt” fungerar inte som incitament, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

– Lagändringarna riskerar att skapa nya problem genom att bruksvärdessystemet tillämpas på ett annat sätt än vad det är tänkt. Poängen med detta system är att staten vid en tvist inte ska fastställa hyran efter lägenhetens bruksvärde, utan efter vad andra hyresgäster betalar i hyra för lägenheter som har ett likvärdigt bruksvärde, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Kommissionen framhåller att de lokala parterna på flera orter bör intensifiera arbetet med att anpassa hyresstrukturerna så att hyresgästernas värderingar av läge och kvalitet återspeglas bättre i hyrorna. Man efterfrågar trepartsöverläggningar – mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen – för hur arbetet ska läggas upp de kommande åren.

– Jag instämmer i detta och konstaterar att trepartsöverläggningar om systematisk hyressättning nu pågår med ambitionen att nå verkliga resultat. Det måste vara parterna på den lokala marknaden som ska avgöra vad som är ett tillräckligt genomslag för läges- och kvalitetsfaktorerna, inte en statlig myndighet, avslutar Jörgen Mark-Nielsen.

Läs en längre analys av Hyreskommissionens förslag på sverigesallmannytta.se.

På bilden: Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.