Nyheter

Småföretagarnas Riksförbund om strandskyddsremissen: ”Motstridiga förslag leder till fler hinder än nya möjligheter”

Småföretagarnas Riksförbund har lämnat svar på remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78). Småföretagarnas Riksförbund uppfattar delar av förslagen som motstridiga och anser att det finns en risk att det leder till flera hinder snarare än till nya möjligheter.:

”Det är i grunden olika värden som står emot varandra. Å ena sidan att ta tillvara på potentialen i våra många och vackra strandnära lägen och andra sidan en önskan att skärpa strandskyddet ytterligare.

Ett känt dilemma med strandskyddsbestämmelserna är att dessa innebär att äganderätten inte beaktas. Äganderätten är central inom EU, men också i svensk rättstradition. Ifall markägare fråntas förfoganderätten över sin strandnära mark är det rimligt att staten ersätter detta intrång.

För tilltron och efterlevnaden av strandskyddsreglerna är det väsentligt med ordentliga underlag och tydliga motiveringar. Det är omodernt att undanta så stora delar av landet utan ordentlig motivering och förklaring.

Sverige har så stora områden av ”strandnära karaktär” att det blir direkt kontraproduktivt att lägga en våt lovikavante över allt detta. Det rimliga vore att våra myndigheter, kanske i samband med hantering av vattendirektivsarbete, definierar vilka områden som är särskilt värdefulla och för dessa definierar vilken typ av exploatering som inte är tillåten. All övrig verksamhet blir därmed tillåten och markägare kan fortsätta att förvalta sin egendom, som de i många fall ärvt, för att kunna lämna över till nästa generation.

För att komma vidare ger därför Småföretagarnas Riksförbund ett eget förslag på hur man skulle kunna göra istället. I avvaktan på en eventuell större reform av strandskyddet skulle kommunernas stadsplanering underlättas genom att det i miljöbalken införs ytterligare ett särskilt skäl för att kunna bygga inom strandområden, med lydelse:

området behöver tas i anspråk för tätortsutveckling som stöds av kommunens planering enligt plan- och bygglagen.

Med detta tillägg i miljöbalken skulle det klargöras att kommunernas bedömningar av bebyggelsens lokalisering i tätorter normalt inte ska hindras av miljöbalkens strandskydd.”

Bild av Marie Sjödin