Nyheter

Grön Due Diligence minskar affärsrisker för fastighetsägare och tar ett ökat hållbarhetsansvar

Vid stora investeringar som bostadsprojekt eller annan exploatering behöver både det satsande företaget och långivaren känna sig trygga med affären. Nu finns den metod, Grön Due Diligence, som ser till att aktörer i fastighetsbranschen både minskar sina affärsrisker och tar ett ökat hållbarhetsansvar.

– Idén är ganska enkel, det handlar om att upptäcka dolda risker i tid så att alla parter kan känna sig trygga med sin investering. Det är dyrt att behöva göra utredningar sent i ett projekt, eller i värsta fall gå igenom en rättsprocess. Jag vet att det finns en oro för oupptäckta naturvärden hos fastighetsutvecklare, och den oron har vi utvecklat en metod för att ta hand om, säger Mårten.

Mårten Karlsson är biolog och ekolog och får ofta uppdraget att hantera en uppkommen situation, att ”hantera en art”, istället för att få möjligheten att göra utvärderingen av en plats naturvärden tidigt.

– Som biologer kan tack vare stora mängder öppna miljödata snabbt skapa oss en robust uppfattning om vilken typ av miljölagstiftning som kan komma att aktiveras vid exploatering av en plats. Vi kan ta fram en generell riskbild per fastighet, och peka på kostnadsdrivande möjliga konflikter mellan miljöbalken och annan lagstiftning, säger han.

Med en Grön Due Diligence minskar risken att få ökade kostnader, förseningar eller till och med byggstopp. EU:s taxonomi som börjar gälla från januari 2022 knyter ytterligare risk, både ekonomiskt och varumärkesmässigt till frågan om värdefull natur.

– Vi ser en ökande efterfrågan hos våra kunder i takt med att fastighets- och finansbranschen tar ett allt större ansvar för den ekologiska hållbarheten, avslutar Mårten Karlsson.