Nyheter

Framtidens vårdfastigheter

Jacob Forsberg, arkitekt på Carlstedt Arkitekter, beskriver i Morgondagens Fastigheter, bilaga till SvD 2021-02-25, Carlstedt Arkitekters syn på framtidens vårdfastigheter och hur pandemin ytterligare accentuerat kraven på resiliens och hållbarhet.

– Under året som gått har vi samlat erfarenheter för att lära av det som hänt under pandemin och hur det påverkat våra vårdbyggnader. Som alltid måste vi planera både för framtidens vårdbehov och skapa förutsättningar för det oförutsedda, men pandemin har gjort att det vi talat om i flera år blir extra tydligt, säger Jacob Forsberg, arkitekt på Carlstedt Arkitekter AB.

Erfarenheterna visar på vikten av byggnader som kan anpassas till nya förutsättningar även under en pågående kris. Resiliens och elasticitet är centrala begrepp för att skapa byggnader som kan hantera förändrade behov och samtidigt hushålla med begränsade resurser.

Framtiden medför nya möjligheter och digitala lösningar men även nya utmaningar som klimatförändringar och pandemier.

– Vi vårdarkitekter arbetar med att ta fram morgondagens lösningar. Det är en kombination av att hitta rätt tekniska lösningar och lösa högt ställda funktionella krav. Trots det har vi alltid människan i centrum när vi utformar framtidens vårdmiljöer, säger Jacob Forsberg, och beskriver hur Carlstedt Arkitekter utformar sjukhus med robusta och vackra material som åldras med värdighet, samtidigt som de är hållbara ur ett livscykelperspektiv.