Nyheter

Boverket har analyserat hinder för att omvandla lokaler till bostäder

Boverket har haft i uppdrag att se över om det finns hinder för att omvandla lokaler till bostäder genom att analysera befintliga regler och styrmedel.

Boverket konstaterar att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen. Däremot kan det bli mindre lönsamt att omvandla lokalen till bostad, jämfört med att behålla lokalen som lokal. Det framgår av Boverkets rapport som har lämnats till regeringen.

Den senaste 20-årsperioden har i genomsnitt cirka 2 500 bostäder årligen tillkommit genom omvandling av lokaler till bostäder. Detta motsvarar cirka 11 procent av tillskottet av lägenheter i flerbostadshus.

Cirka 40 procent av dessa omvandlingar har skett i de tre storstadsregionerna. Boverket kan konstatera att det troligen inte finns någon enkel lösning för att få till stånd omvandlingar i en betydligt större omfattning än vad som sker i dag.

Boverket ser inga generella hinder i plan-, lov-, och byggprocesserna för den här typen av omvandling.

Boverket anser att möjligheten att anpassa kraven i byggreglerna, i form av utformnings- och tekniska egenskapskrav, ofta är relativt stort. De krav som direkt kopplar till människors hälsa och säkerhet är de krav som är minst anpassningsbara.

I skattelagstiftningen finns regler som kan fördyra omvandling till bostäder. Det är fråga om momsregler och minskade möjligheter att göra direktavdrag för byggkostnader som är mer begränsade vid omvandling till bostäder än vid fortsatt användning som lokal.