Nyheter

Jönköping erbjuder finansiering av alternativa bostäder

Jönköpings kommun erbjuder sig att bekosta alternativa bostäder under de kommande två åren för boende i kvarteret Obygden på Mariebo. Bakgrunden är den situation med föroreningar som finns i området.

– Det finns en stor oro bland fastighetsägarna om hur deras boendesituation ska bli när fler undersökningar nu väntas i området samt på sikt en sanering. Därför känns det bra att kommunen tillsammans med de boende nu närmar sig en temporär lösning, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Kemtvätt bakom föroreningar

Området på Mariebo har varit mycket uppmärksammat i media under det senaste året. Från 1950-talet till mitten av 1970-talet låg en kemtvätt mitt bland bostäderna och 2014 riskklassades området på grund av misstanke om föroreningar i marken.

Det finns ingen ansvarig för föroreningarna enligt Miljöbalken och 2018 tog SGU (Sveriges geologiska undersökning) över huvudmannaskapet. Tillsammans med Länsstyrelsen och Jönköpings kommun arbetar SGU för att området på sikt ska saneras med hjälp av statliga medel från Naturvårdsverket.

Flera av de boende i området har velat få sina hus inlösta av kommunen, men det har inte varit möjligt rent juridiskt i det här skedet av projektet.

– Vi har alla känt frustration kring den situation som drabbat de boende i Mariebo. Det är ett komplext projekt där vi vänt och vridit på många frågor för att försöka hjälpa de boende. Nu hoppas vi att det här erbjudandet ska leda till en bättre situation för alla inblandade, säger Peter Jutterström (M), kommunalråd.

Kommunen bekostar boenden

I morgon behandlas förslaget i en extra tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Erbjudandet handlar om att underlätta genomförandet av projektet med sanering av föroreningar i kvarteret Obygden på Mariebo.

Kommunen åtar sig att under den åtgärdsförberedande fasen, i dialog med sex berörda fastighetsägare, hjälpa dem med att försöka hitta individuella lösningar när det gäller ersättningsboende samt att kommunen svarar för kostnader för ett av deras boenden.

Kommunen får enligt kommunallagen inte gynna enskilda och därför måste fastighetsägarna svara för kostnaderna för ett av boendena. Kommunens kostnadsansvar är tidsbegränsat till den åtgärdsförberedande fasen i högst två år. Tidsbegränsningen är en konsekvens av att kostnader för ersättningsboende under åtgärdsfasen ska finansieras inom ramen för projektet av statliga medel. Det innebär inte att de boende måste flytta från ersättningsboendena efter två år, men ansvaret för kostnaderna ska sedan finansieras av staten.

– Juridiken spelar en central roll i den här frågan. Kommunen har ett begränsat handlingsutrymme. Att temporärt bekosta ersättningsboenden är ett sätt för kommunen att underlätta för de boende, men också för att projektet ska gå framåt mot en sanering på ett effektivt sätt, säger Lars-Åke Svensson, chefsjurist i Jönköpings kommun.

Bild av Andrew Martin