Nyheter

Effektiv lösning förlänger livslängden för fastigheters ventilationssystem

Många äldre fastigheter byggda på 60, 70 och 80-talet har ventilationssystem med uppbyggda schakt med invändig isolering av glasfiberull eller liknande material.

Denna typ av ventilation kan samla på sig damm i kanalerna och med tiden drabbas av olika problem. Kommer det in fukt kan påföljden bli mögelskador och spridning av mögelsporer med ventilationen i fastigheten.

Förutom mögelproblem släpper den här typen av ventilation även fibrer, som i sin tur sprids ut i lokalerna och orsakar hälsoproblem med påtaglig sjukfrånvaro hos de som vistas och arbetar i fastigheten.

å var fallet vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Husen uppfördes i slutet av 1970-talet med rektangulära schakt enligt dåtidens byggnormer. Ventilationssystemet installerade på översta våningen varifrån luften spreds till de underliggande våningsplan och rummen.

I våningsplanet direkt under drabbades ovanligt många anställda av långvarig sjukfrånvaro pga. den dåliga luftkvalitén innehållande mängder av små fiber. Efter att ha behandlat schaktet på vinden märkte personalen direkt att luftkvalitén för bättrades. Den klåda och halsont som de upplevde tidigare upphörde.

Vad är då fördelarna med att behandla sitt ventilationssystem med Alrons Kanalförseglare?

Luftkvalitén förbättras omedelbart vilket leder till bättre hälsa hos de anställda och sjukfrånvaron minskar.

Kanalförseglingen kan utföras under pågående verksamhet, arbetet utförs utanför ordinarie arbetstid och verksamheten kan fortskrida i samma lokaler efterföljande morgon.

Inget avbrott i den dagliga verksamheten, anställda och utrustning förblir på sin plats utan flytt till tillfälliga lokaler.

Livslängden för ventilationssystemet förlängs med 10 – 20 år.

Kostsamma och omfattande ombyggnader av huset/ventilationssystemet kan skjutas upp på framtiden

Huvudkomponenten i Kanalförseglaren är en speciell typ av plast som fäster på och binder alla typer av fibrer (stenull, asbest mm.) samt på alla typer av metall och plast.

Kanalförseglaren har korrosionshämmande egenskaper och kan modifieras med bakterie och svamphämmande effekt.
Den kan därför med fördel användas även i ventilationssystem av plast eller plåt för att förhindra mögelansamlingar i kanaler med hög fuktighet och/eller där risk för korrosionsskador föreligger.

Alrons Kanalförseglare appliceras enkelt med Mikrojet eller slang med spraymunstycke.

Åtgången är ca 1L per 5 m2 och torktiden ca 4 timmar. För att få en mer beständig yta kan behandlingen upprepas.