Nyheter

När blir en arbetsplats med förhöjda radonhalter anmälningspliktig?

Det blir allt vanligare att mäta radon på arbetsplatsen. En bidragande orsak är att den nya Strålskyddslagen 2018:396 ställer krav på att arbetsgivaren har kontroll och säkerställer att radon inte är en hälsofara för medarbetarna.

Lagen gäller alla arbetsplatser i Sverige.

Att allt fler verksamheter genomför radonmätningar ska också ses mot bakgrund av att förhöjda radonhalter är den näst vanligaste orsaken till lungcancer. Om radonhalten överskrider vissa nivåer blir man anmälningspliktig till Strålsäkerhetsmyndigheten. Här följer en kort guide till vad som gäller.

Det finns två paragrafer i Strålskyddsförordningen SSMFS 2018:10 som beskriver två olika anmälningsplikter vad gäller radon:

Anmälningsplikt då årsmedelvärdet ligger över 200 Bq/m³ 

aragraf 4 i Strålskyddsförordningen säger att det råder anmälningsplikt när årsmedelvärdet från en långtidsmätning med radondosor överskrider referensnivån 200 Bq/m³ i radonkoncentration. Det innebär att om det finns platser som har radonhalter över den referensnivån blir verksamheten anmälningspliktig. Notera dock att anmälan inte behöver göras om man uppmätt förhöjda värden, men efter en åtgärd kunnat påvisa att radonhalten ligger under 200 Bq/m³. Ansvaret för en anmälan är den som sysselsätter personalen, normalt arbetsgivaren.

Anmälan görs på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida (e-tjänsten för anmälningsplikt) och ska innehålla följande information:

Typ av verksamhet

Antal arbetstagare

Uppmätta radonhalter

Om arbetet bedrivs över eller under jord

Typ av mätning

Radonexponering (radonhalt multiplicerat med arbetade timmar)

Anmälningsplikt vid radonexponering av personal över 0,72 MBqh/

Om radonhalten ligger över referensnivån 200 Bq/m³ bör man utöver anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten även uppskatta vilken radonexponering personalen utsätts för. Till skillnad från när man mäter radonhalten i en lokal så beskriver radonexponeringen vilken exponering av radon som en enskild medarbetare utsätts för. Paragraf 5 i Strålskyddsförordningen hänvisar till en anmälningsplikt när personal riskerar utsättas för årlig radonexponering över 0,72 MBqh/m³.

För mer information om radon och radonmätning besök:

www.radonova.se