Nyheter

Ny markanvisningspolicy i Malmö

Några av ingredienserna i den nya markanvisningspolicy som Malmö kommunstyrelse beslutade om i dag: Bostäder ska förmedlas via en bostadskö, en viss andel viks åt socialtjänsten och höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet prioriteras. Bland annat ska det bli enklare för personer som uppbär försörjningsstöd att hyra bostäder av privata fastighetsägare.

Bostadsbristen i Malmö är stor och svårast att komma in på bostadsmarknaden har den som uppbär försörjningsstöd. En egen bostad innebär en stor trygghet, inte minst för en barnfamilj. I den nya markpolicyn finns därför en rad insatser som ska underlätta för en utsatt grupp.

Till exempel ska ett visst antal lägenheter hos Boplats Syd göras tillgängliga särskilt för dem, och tio procent av stadens nyproducerade hyreslägenheter avsätts för att kunna hyras ut i andra hand av kommunens bostadssociala verksamhet.

Möjlighet ges för användning av befintligt bestånd när fastighetsägare möter bostadssociala krav, vilket kan leda till lägre hyreskostnader.

Den nya policyn innebär att:

Kommunen prioriterar projekt med höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet.

Kommunen prioriterar byggherrar som arbetar med sociala åtaganden. Det kan till exempel handla om arbetsmarknadsåtgärder eller trygghetsskapande åtgärder.

En viss andel (10 procent) av de nyproducerade hyreslägenheterna ska upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen för kommunens bostadssociala verksamhet.

Ett visst antal lägenheter (motsvararande 10 procent av de nyproducerade lägenheterna) tillgängliggörs via Boplats Syd för Malmöbor som uppbär ekonomiskt bistånd.

Minst hälften av de nyproducerade hyreslägenheterna ska förmedlas via ett transparant kösystem som är öppet för alla och fritt från diskriminering. 

Den nya policyn ska leda till att mark fördelas till såväl större som mindre byggherrar. På det sättet ökar möjligheterna till blandade och mer levande miljöer för Malmöbor med olika förutsättningar och intressen.

Kommunfullmäktige hanterar ärendet den 29 oktober 2020.

– En egen bostad är en trygghet och en förutsättning för att många andra delar i livet ska fungera, och att öka de möjligheterna är social hållbarhet i ordets rätta bemärkelse. Markanvisningspolicyn är ett viktigt och kraftfullt verktyg för att hålla ihop Malmö, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– Den reviderade markanvisningspolicyn ser till att höga klimatmål går hand i hand med en ökad byggtakt i Malmö. Samtidigt ger den kommunen de verktyg som behövs för att motverka och sänka kostnaderna för hemlösheten, säger Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd.

Bild av Thomas Arvidsson